The Great Total Solar Eclipse Cross America August 21, 2017

กำลังเขียนเรื่อง The Great Total Solar Eclipse Cross America มีเรื่องราวเยอะที่ต้องวิเคราะห์ คาดว่าพรุ่งนี้ อาจจะเขียนเสร็จทันการเกิด สุริยุปราคาเต็มดวง ผ่าอเมริกา เหมือน เมื่อ 24 ตุลาคม 2538 สุริยุปราคาเหนือฟ้าประเทศไทย ที่ผ่าคนไทยเป็น 2 ฝ่าย แดงเหนือ เหลืองใต้
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับอเมริกา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s